fbpx

Polityka prywatności

Informacja o ochronie prywatności

Firma REGEM SP. Z O.O. jest odpowiedzialna za niniejszą witrynę. Nasza firma podejmuje działania na rzecz ochrony prywatności osób, które odwiedzają witrynę. Wdrożyliśmy środki techniczne, administracyjne oraz fizyczne w celu ochrony danych osobowych, jakie mogą być gromadzone.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż administratorem danych jest spółka REGEM SP. Z O.O. zlokalizowana przy ul. Adama Zięby 20, 32-087 Zielonki, kontakt w sprawie danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@wypozyczcar.pl.

Dane osobowe są przez nas zbierane wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej przepisami i naszą polityką prywatności.

REGEM sp. z o.o.podejmuje działania na rzecz ochrony prywatności osób, które odwiedzają witrynę. REGEM wdrożyła środki techniczne, administracyjne oraz fizyczne w celu ochrony danych osobowych, jakie mogą być gromadzone.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Firma REGEM monitoruje wzorce ruchu użytkowników w witrynach internetowych zgodnie z nazwą domeny użytkownika, typem przeglądarki, datą i godziną dostępu oraz przeglądanymi stronami. Nasze serwery sieciowe gromadzą nazwy domen, a nie adresy e-mail odwiedzających. Informacje te są gromadzone w celu pomiaru liczby odwiedzających naszą witrynę oraz oceny, które obszary witryny są dla użytkowników najbardziej przydatne w oparciu o ilość ruchu w poszczególnych obszarach. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości odbioru witryny przez użytkowników oraz w celu lepszego przygotowania dalszych treści zgodnie z zainteresowaniami użytkowników.

Osoba odwiedzająca naszą witrynę może zostać poproszona o podanie danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi lub dostarczenia innej usługi przez REGEM sp. z o.o. Dane osobowe, o podanie, których odwiedzający może zostać poproszony zawierają nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. Proces gromadzenia danych będzie wyraźnie zaznaczony — pojawi się prośba o podanie danych wraz z możliwością podjęcia decyzji o chęci podania danych lub rezygnacji z podawania danych.

W przypadku wybrania rezygnacji z podawania żądanych danych osobowych może nie być w stanie wykonać żądanej transakcji.

Do korzystania z określonych sekcji naszej witryny konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres zamieszkania. Bez podania tych danych rejestracja nie będzie możliwa.

Operator komórkowy może mieć sprzeczne stanowisko w zakresie ochrony prywatności i pobierać dane osobowe w momencie wejścia na naszą witrynę internetową. REGEM nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania informacji przez inne podmioty w momencie wejścia na naszą witrynę lub witryny internetowe.

 

W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe?
Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • prowadzenia podstawowej działalności, takiej jak komunikacja z klientami i planowanie biznesowe;
 • świadczenia usług inwestorskich;
 • dostarczenia żądanej przez użytkownika informacji, przedmiotu lub usługi;
 • komunikacji z użytkownikiem w sprawie produktów, usług i zdarzeń dotyczących;
 • ulepszania naszych produktów, usług i witryn;
 • oceny zainteresowania zatrudnieniem w REGEM i/lub zapewnienia możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
 • weryfikacji tożsamości i zapewniania bezpieczeństwa w obszarze jednego z pozostałych wymienionych tutaj celów;
 • zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa systemów elektronicznych;
 • ochrony przed oszustwami;
 • zabezpieczenia przed sankcjami i listami sporządzanymi na potrzeby walki z terroryzmem zgodnie z wymaganiami prawa;
 • odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy regulacyjne;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym;
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub dóbr (w tym w drodze bankructwa); i/lub
 • przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zapewnienia zgodności z prawnymi zobowiązaniami.

Z wyjątkiem przypadków wykorzystania w ramach zawieranego kontraktu lub wypełnienia obowiązku prawnego, wykorzystanie gromadzonych danych osobowych nastąpi wyłącznie w zgodnym z prawem interesie handlowym, o którym mowa powyżej.

 

Gdzie przechowujemy dane?

Przekazane nam dane mogą być przekazywane między podmiotami prawnymi lub między krajami w celu realizacji wymienionych powyżej celów. Kraje te obejmują co najmniej kraje Unii Europejskiej. Dane osobowe będą przekazywane zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawnymi i tylko w koniecznym zakresie w celach określonych powyżej.

Nasza firma opiera się na dostępnych mechanizmach prawnych w celu umożliwienia zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych za granicę. W zakresie, w jakim opieramy się na standardowych klauzulach umownych (zwanych również klauzulami wzorcowymi) lub obowiązujących zasadach firmy w celu autoryzacji transferu, będziemy spełniać wymagania, o których mowa powyżej, w tym w sytuacji wystąpienia konfliktu między tymi wymaganiami a niniejszą informacją.

 

Czy  wykorzystujemy dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem?

REGEM sp. z o.o. może wykorzystywać podane dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem w kwestiach związanych z produktami, usługami, promocjami, ofertami specjalnymi, ankietami oraz innymi informacjami, którymi użytkownik może być zainteresowany. Aby nie otrzymywać takich komunikatów, należy skorzystać z funkcji anulowania subskrypcji dostępnej w witrynie lub powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@wypozyczcar.pl.

Ponadto REGEM zapewni, że wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną będą zawierały prostą opcję rezygnacji lub anulowania subskrypcji. Po anulowaniu subskrypcji dotyczącej otrzymywania komunikatów marketingowych możliwe jest otrzymywanie komunikatów dotyczących konta lub przeprowadzanych z nami transakcji.

 

Czy udostępniamy zgromadzone dane osobowe?

REGEM sp. z o.o. nie sprzeda ani nie udostępni w inny sposób danych osobowych poza z wyjątkiem:

 • usługodawców, którym REGEM zleca wykonywanie usług w swoim imieniu. Nasza firma udostępnia dane osobowe tylko tym usługodawcom, z którymi zawarła umowę ograniczającą możliwość wykorzystywania lub ujawniania informacji do sytuacji, w których jest to konieczne w celu wykonania usług w naszym imieniu lub zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa;
 • wypełniania zobowiązań prawnych, a w szczególności udzielania odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania, sądy lub rządowe organy lub władze regulacyjne;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym;
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub dóbr (w tym w drodze bankructwa). Dane osobowe mogą również być przechowywane lub przetwarzane przez naszych usługodawców w krajach innych niż te, w których zostały pobrane, takich jak kraje członkowskie Unii Europejskiej lub inne.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

REGEM sp. z o.o. przechowuje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego wypełnienie zobowiązań umownych i prawnych. W przypadku, gdy dane osobowe nie podlegają zobowiązaniom umownym lub prawnym, przechowujemy dane przez okres zgodny z celem, dla którego zostały one pobrane.

 

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie lub inne technologie śledzące?

REGEM sp. z o.o. może korzystać z plików cookie w swoich witrynach. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputerów użytkowników i na nich zapisywane. Umożliwiają one witrynom rozpoznawanie powracających użytkowników, ułatwiają użytkownikom dostęp do witryn i umożliwiają witrynom kompilowanie zbiorczych danych w celu ulepszania treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników. Aby ta ani żadna witryna nie miała dostępu do plików cookie, należy dostosować ustawienia przeglądarki w celu wyłączenia lub zabronienia korzystania z plików cookie.

Ta witryna może korzystać również z sygnałów nawigacyjnych. Sygnał nawigacyjny to zazwyczaj piksel umieszczony w witrynie,  który śledzi, czy użytkownik odwiedził daną witrynę, co pozwala kierować do niego reklamy celowane. Sygnałów nawigacyjnych używa się w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce uniemożliwi również śledzenie aktywności przez sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny będzie nadal monitorował odwiedziny witryny internetowej, jednak unikalne dane użytkownika nie będą rejestrowane. Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie oraz podobne technologie zamieszczone przez jej partnerów biznesowych w celu dostarczenia informacji na temat reklam, które kierują użytkowników na jej witrynę. Więcej informacji na temat plików cookie oraz innych technologii śledzących można znaleźć tutaj.

 

Jak traktować odnośniki do witryn osób trzecich, jakie mogą się wyświetlać w niniejszej witrynie?
W niektórych przypadkach możemy podawać odnośniki do witryn, które nie są zarządzane przez naszą firmę, przy czym dołożymy starań, aby odpowiednio oznaczyć takie odnośniki. Jednak nie kontrolujemy takich witryn osób trzecich i nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez inne witryny.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkretnych użytkowników.

Rodzice, opiekunowie, dzieci:  Niniejsza witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat lub osiągnęły pełnoletność właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. REGEM sp. z o.o. nie zwraca się świadomie z wnioskiem o dostarczenie informacji do dzieci, a także nie prowadzi skierowanych do dzieci działań marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług. Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów uprasza się o niewprowadzanie swoich danych osobowych w tej ani w żadnej innej witrynie.

Użytkownicy z Unii Europejskiej: Użytkownik ma prawo złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych, który może być również znany, jako organ nadzoru. W określonych okolicznościach użytkownik ma również prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych, ich modyfikację bądź usunięcie, prawo ubiegania się o wprowadzenie ograniczeń związanych z ich przetwarzaniem, wnoszenia sprzeciwu wobec sposobu ich przetwarzania, a także prawo ubiegania się o przeniesienie danych osobowych. Aby skontaktować się z naszą firmą w celu dostępu, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ubiegania się o nałożenie ograniczeń lub przeniesienie, należy skorzystać z metod kontaktu określonych na końcu niniejszego powiadomienia.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: REGEM sp. z o.o. nie pobiera za pośrednictwem swoich witryn internetowych danych dotyczących numerów ubezpieczeń społecznych. Pobieramy jednak numery ubezpieczeń społecznych w przypadkach, w których jest to wymaganych przez prawo, na przykład do celów podatkowych lub związanych z wynagrodzeniami swoich pracowników. W przypadku pobrania lub wykorzystania numerów ubezpieczeń społecznych, REGEM sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zachować ich poufność, ograniczyć dostęp wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby oraz wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i plany przechowywania.

 

W jaki sposób możemy zmienić niniejsze zasady?

REGEM sp. z o.o. rozbudowuje i ulepsza niniejszą witrynę, dlatego konieczne może być zaktualizowanie niniejszych zasad. Zasady te mogą być modyfikowane od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszych zasad pod kątem wszelkich zmian. Zmiany o zasadniczym znaczeniu zostaną wskazane na początku zasad.

 

W jaki sposób można skontaktować się nami?

Informacje dotyczące chęci dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, jak również wszelkie uwagi, pytania lub inne spostrzeżenia dotyczące możliwości ulepszenia niniejszej witryny z perspektywy użytkownika należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@wypozyczcar.pl.

REGEM SP. Z O.O.
UL. ADAMA ZIĘBY 20
32-087 ZIELONKI

biuro@wypozyczcar.pl